ગુજરાતીમાં એન્જીનીયર દિવસની શુભેચ્છાઓ

Engineers Day Wishes in Gujarati | ગુજરાતીમાં એન્જીનીયર દિવસની શુભેચ્છાઓ

Spread the love

એન્જીનિયર્સ ડે આવ્યો છે, અને આપણે આ અદ્વિતીય દિવસને યોગ્ય પ્રકારે મનાવીશું. આ બ્લોગમાં, આપણે વિવિધ રીતે આપણની એન્જીનિયરીંગ જીવનમાં ખુશ કેવી રીતે મનાવી શકીએ તે જાણશો.

Engineers Day Wishes in Gujarati (ગુજરાતીમાં એન્જીનીયર દિવસની શુભેચ્છાઓ)

 1. ઇન્જનિયર્સ ડે ની શુભકામના! મારા મિત્ર ઈન્જનિયર્સ ડે પર આપેલી વાતો સાચું છે.
 2. આપના પ્રયાસોને સફળતા મળે એ કામના છે! ઈન્જનિયર્સ ડે ની શુભકામના!
 3. મારા પ્રિય ઇન્જનિયર મિત્ર માટે, ઈન્જનિયર્સ ડે ની શુભકામના! તમારું સફળ ભવિષ્ય તમે વ્યાપારી માંની પ્રેમિક માટે નીકળે.
 4. ઈન્જનિયર્સ ડે ની શુભકામના! તમારો તંત્રજ્ઞનું બુદ્ધિમત્તાનું પ્રયાસ સદા સફળ રહે.
 5. તમે જે પ્રયાસો કરો છો, તેમ તમી પ્રતિષ્ઠાનું યોગ્ય છો. ઈન્જનિયર્સ ડે ની શુભકામના!
 6. તમીજે પ્રયાસો કર્યા છો, તેમ તમે સફળતા પ્રાપ્ત કરી છો. ઈન્જનિયર્સ ડે ની શુભકામના!
 7. તમે દુનિયાને બેનામી સમસ્યાઓ માંથું બચાવ્યું છો. ઈન્જનિયર્સ ડે ની શુભકામના!
 8. તમારું કામ દુનિયા માં મહત્વપૂર્ણ છે. ઈન્જનિયર્સ ડે ની શુભકામના!
 9. તમારો યોગદાન આપના કામમાં એવું છે જેની સાચાં યોગ્યતા છે. ઈન્જનિયર્સ ડે ની શુભકામના!
 10. ઈન્જનિયર્સ ડે ની શુભકામના! તમો સમસ્યાઓનો સમાધાન માટે મહત્વપૂર્ણ છો.
 11. તમે પ્રયાસો માંથી મોટી પ્રગતિ કર્યા છો. ઈન્જનિયર્સ ડે ની શુભકામના!
 12. તમીજે જે પ્રયાસો કર્યા છો, તેમ તમે સફળતા પ્રાપ્ત કર્યા છો. ઈન્

એન્જીનિયર્સ ડે એ દિવસ છે જ્યારે આપણે અનેક મહત્વપૂર્ણ અને અદ્વિતીય પ્રકારે એન્જીનિયર્સ દ્વારા કરવામાં આવતું કામનું આદર કરીએ છીએ. આ દિવસ ને યાદગાર બનાવવા, આપણે આપણા પ્રિય એન્જીનિયર્સ અને મિત્રો માટે ખુબ સ્પેશિયલ શુભેચ્છાઓ પ્રદાન કરીએ છીએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *