മലയാളത്തിൽ ഗാന്ധി ജയന്തി ആശംസകൾ

12 Gandhi Jayanti Wishes in Malayalam മലയാളത്തിൽ ഗാന്ധി ജയന്തി ആശംസകൾ

Spread the love

മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ജയംതി അവസരം! ഈ ലേഖനത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതവും അവന്റെ മഹത്വപൂർണ്ണ മൂല്യങ്ങളും ചര്‍ച്ച ചെയ്യുകയും, ഗാന്ധി ജയംതിയുടെ പ്രാധാന്യം അറിയുക.

12 Gandhi Jayanti Wishes in Malayalam മലയാളത്തിൽ ഗാന്ധി ജയന്തി ആശംസകൾ

 1. ഗാന്ധിജിയുടെ ജന്മദിനാശംസകൾ! നിനക്ക് നിന്നെന്നേക്കും പ്രണയം, സമാധാനവും ഗൌരവവും അനുസരിക്കട്ടെ.
 2. ഗാന്ധിജിയുടെ സത്യാഗ്രഹവും അഹിംസയും നിനക്ക് പ്രണയവും സമാധാനവും നലകുന്നതെങ്ങനെ, ഗാന്ധിജയന്തിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ.
 3. മഹാത്മാ ഗാന്ധിജിയുടെ വിചാരശക്തികളും ഉപദേശങ്ങളും നിന്നെ പ്രണയം, സമാധാനവും ഗൌരവവും അനുസരിപ്പിക്കട്ടെ.
 4. ഗാന്ധിജി ജയംതിയുടെ ഈ സുന്ദരദിനത്തിൽ, നിന്നെ നിന്നും വായിക്കുന്ന മാർഗം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?
 5. ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു: “നിനക്ക് മാറ്റുക. അപ്പോൾ നീ കണ്ടാലുള്ളീടിയ അദ്ഭുതം.”
 6. ഈ ഗാന്ധി ജയംതിയിൽ, നിനക്ക് നിന്നെന്നേക്കും അനുഭവിപ്പിക്കട്ടെ.
 7. ഗാന്ധി ജയംതിയിൽ, അനന്തപ്രണയവും അഹിംസയും നിന്നെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കട്ടെ.
 8. മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ അദ്വിതീയ മാർഗം പ്രവർത്തിപ്പിക്കട്ടെ, അനുഭവിപ്പിക്കട്ടെ.
 9. ഗാന്ധിജിയുടെ ജയംതിയിൽ, നിന്നെന്നേക്കും നിന്നെ അനുസരിപ്പിക്കട്ടെ.
 10. ഗാന്ധി ജയംതിയിൽ, അവന്നിന്ന് നീ എന്തായാലും ആദരിക്കുക.
 11. ഗാന്ധി ജയംതിയിൽ, നിന്നെന്നേക്കും പ്രണയവും അഹിംസയും നിന്നെ പരമാർഗ്ഗപ്രണയം നിലകൊള്ളുക.
 12. ഗാന്ധിജിയുടെ ജയംതിയിൽ, നിന്നെന്നേക്കും അവന്നിന്ന് നീ എന്തായാലും സ്വീകരിക്കുക.
 13. ഗാന്ധി ജയംതിയിൽ, നിന്നെന്നേക്കും പ്രണയം, അഹിംസ, അതുനേതി അനുസരിപ്പിക്കട്ടെ.
 14. ഗാന്ധി ജയംതിയിൽ, നിന്നെന്നേക്കും അവന്നിന്ന് നീ അവന്നനുസരിപ്പിക്കുക.
 15. ഗാന്ധി ജയംതിയിൽ, അവന്നിന്ന് നീ എന്തായാലും ആദരിക്കുക.

ഞങ്ങളുടെ ഗാന്ധി ജയംതി മത്സരാദികളിൽ, മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ അഹിംസ, പ്രേമം, മറ്റ് മഹത്വപൂർണ്ണ മൂല്യങ്ങളും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *