ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ವಿಸರ್ಜನ್ ಮಂತ್ರ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ವಿಸರ್ಜನ್ ಮಂತ್ರ: Ganesh Visarjan Mantra in Kannada

Spread the love

ಗಣೇಶ್ ವಿಸರ್ಜನ್, ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗುವ ಮಹತ್ವದ ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬ. ಇದು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ಇದು ದೇವರ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯದ ದೇವರಾದ ಗಣೇಶನ ಆಗಮನವನ್ನು ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ, ಗಣೇಶ್ ವಿಸರ್ಜನದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ವಿಸರ್ಜನ್ ಮಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸೋಣ.

Ganesh Visarjan, also known as Ganpati Visarjan, is a significant Hindu festival celebrated with immense fervor and devotion. It marks the conclusion of the ten-day long Ganesh Chaturthi festival, where Lord Ganesha, the elephant-headed God of wisdom and prosperity.

Powerful Ganesh Visarjan Mantra in Kannada:

“ಗಣೇಶ ಬಪ್ಪಾ ಮೋರಿಯಾ! ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ ಮೋರಿಯಾ! ಪೂರ್ವಜಯುಗಾ ಸಮುಪಾಗತಾ! ಪಾಷಾಣ ಪಾಸಾದಿ ಪರಣಾ! ಪಾಯಂತಾರ ಪಾಸಾದಿಪರಣಾ! ಮೋದಕಾರ ದ್ವಾರ ಕುಲುಕಾ ಗೂಡಾ! ಪೂರ್ವತಯುಗಾ ಸಮುಪಾಗತಾ! ತುಂಡಕೀರ ದ್ವಾರವುದ್ವಾರ ಪರ ತತ್ವಸುಪರ ತತ್ವಸುಪರ ಪರವಶಾನಾ ಪ್ರತಿ ಮಕರೋಟ ನಮೋ ನಮೋ! ನಮಃ ನಮಃ!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *